การเมืองการปกครอง

การเมืองการปกครอง :
ประเทศอินโดนีเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและทำหน้าที่ปกครองประเทศ

การแบ่งเขตการปกครอง :
ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 30 จังหวัด (provinces – propinsi-propinsi) 2 เขตพิเศษ (special regions – daerah-daerah istimewa) และ 1 เขตนครหลวงพิเศษ(special capital city district – daerah khusus ibukota) ได้แก่
เกาะสุมาตรา
จังหวัดอาเจะห์
จังหวัดสุมาตราเหนือ
จังหวัดสุมาตราใต้
จังหวัดสุมาตราตะวันตก
จังหวัดรีเยา
จังหวัดเกาะรีเยา
จังหวัดจัมบี
จังหวัดบังกา-เบลีตุง
จังหวัดเบงกูลู
จังหวัดลัมปุง
เกาะชวา
จาการ์ตา
จังหวัดชวากลาง
จังหวัดชวาตะวันออก
จังหวัดชวาตะวันตก
จังหวัดบันเตน
จังหวัดย็อกยาการ์ตา
หมู่เกาะซุนดาน้อย
จังหวัดบาหลี
จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก
จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันตก
เกาะบอร์เนียว
จังหวัดกาลีมันตันกลาง
จังหวัดกาลีมันตันใต้
จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก
จังหวัดกาลีมันตันตะวันตก
เกาะซูลาเวซี
จังหวัดโกรอนตาโล
จังหวัดซูลาเวซีเหนือ
จังหวัดซูลาเวซีกลาง
จังหวัดซูลาเวซีใต้
จังหวัดซูลาเวซีตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดซูลาเวซีตะวันตก
หมู่เกาะโมลุกกะ
จังหวัดมาลุกุ
จังหวัดมาลุกุเหนือ
เกาะปาปัว
จังหวัดปาปัว
จังหวัดอีเรียนจายาตะวันตก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s